0%

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WILL-B DIFFERENT

 1.       Definities
  1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel BW 7:400 e.v. waarbij de ene partij, de Opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de Opdrachtgever, verbindt opdrachten te (doen) verrichten, dan wel specifiek overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
  2. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer; Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die opdracht geeft; Opdrachtnemer: Will-b Different
  3. Schade: alle directe- en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade- of direct/indirect verlies door derden.
 1.       Toepasselijkheid
  1. Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen – in welke vorm dan ook – zijn tot zij schriftelijk zijn aanvaard vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand door ondertekening van Partijen van de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging. De opdracht vermeldt tenminste: een omschrijving van de opdracht en/of de werkzaamheden en de tarieven. 
  3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle in de opdracht door de Opdrachtnemer te leveren diensten en specifiek overeengekomen werkzaamheden. Dit alles in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven mogelijke door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.
 1.       Uitvoering van de opdracht
  1. De Opdrachtnemer staat in voor zijn deskundigheid om de opdracht uit te voeren. De opdracht is te kwalificeren als een inspanningsverplichting.
  2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon binnen de organisatie van Opdrachtnemer de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
  3. De Opdrachtnemer maakt ter uitvoering van de opdracht gebruik van gegevens welke aan hem door de Opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtnemer is nooit verantwoordelijk voor onjuist verstrekte informatie van Opdrachtgever, dan wel de gevolgen die daaruit voortvloeien.
  4. De Opdrachtnemer zal ter uitvoering van de opdracht niet handelen in strijd met de wet, de statuten, besluiten van wettelijke organen en toepasselijke regelingen en reglementen van Opdrachtgever.
  5. Tenzij anders is overeengekomen, declareert Opdrachtnemer op maandbasis achteraf. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, zonder verrekening of korting. Op te late betalingen of het uitblijven daarvan is vanaf de 30ste kalenderdag de wettelijke rente en de wettelijke incassokosten (W.I.K.) verschuldigd.
 1.       Opzegging
  1. Opzegging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand indien de opdracht korter duurt dan zes maanden. Is de duur van de opdracht zes maanden of langer dan is de opzegtermijn 2 maanden. 
  2. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien er sprake is van een dringende reden waarom van Opdrachtgever niet gevergd kan worden de overeenkomst langer te laten bestaan. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 4.2 al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
 1.       Wijziging tarifering
  1. Indien de tarieven wijzigen, bijvoorbeeld door indexatie, worden deze vastgesteld in het laatste kwartaal voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. Tariefwijzigingen worden altijd schriftelijk overeengekomen.
  2. Een herziening van het tarief en de vergoedingen geschiedt pas na schriftelijke instemming van de Opdrachtgever.
 1.         Aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. 
  2. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag van de vaste kwartaaldeclaratie of 1 maanddeclaratie bij uurtariefvergoeding. 
  3. Reclames, met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag, dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de factuurdatum of verzenddatum van stukken, of de datum van informatie waarover de Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
 1.       Geheimhouding
  1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst uit enige bron hebben verkregen. Daaronder valt alle vertrouwelijke informatie omtrent de activiteiten van Opdrachtgever en de daarmee gelieerde ondernemingen en vertrouwelijke informatie verstrekt door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Voor het overige geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 1. Intellectueel eigendom

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (geheimhouding) behoudt Opdrachtnemer zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door Opdrachtnemer zijn ontwikkeld. 

8.2 Alle door de Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, bevindingen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het gebruik door de Opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 1. Slotbepalingen
  1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
  2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer verplicht zich de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toe te zenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem deze wijzigingen zijn meegedeeld.
  3. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet geldige.
  4. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
  5. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer.